REMOTE SUPPORT

How to work from home during the Corona crisis

Nu Corona de economie dreigt te verlammen, is het voor werknemers van een organisatie, van welke omvang dan ook, de uitdaging om alles draaiende te houden.

CCare biedt hierbij graag hulp aan; indien u uw werk uitvoert met een computer (PC of laptop) dan is het mogelijk om thuis uw werkzaamheden te hervatten. Voordat u met uw thuis PC of laptop aan de slag wil dienen er echter wel een paar technische en beveiligingsacties te worden uitgevoerd. De zogenaamde health check op bijv. virussen, zodat u en uw collega’s met een gerust hart toegang krijgen tot de bedrijfsgegevens.

CCare helpt u graag om een thuis of werk PC of laptop geschikt te maken voor het werken met de bedrijfsgegevens. Indien u dit overweegt voor u zelf of voor uw medewerkers, laat het ons dan weten via +31(0)75 - 7470111 of servicedesk@ccare.nl

With Corona threatening to paralyze the economy, the challenge for employees of any size organization is to keep things going.

CCare is happy to offer help with this; if you do your work with a computer (PC or laptop) it is possible to resume your work at home. Before you want to get started with your home PC or laptop, however, a few technical and security actions must be taken. The so-called health check on, for example, viruses, so that you and your colleagues can confidently access company data.

CCare is happy to help you make a home or work PC or laptop suitable for working with company data. If you are considering this for yourself or for your employees, please let us know via +31 (0) 75 - 7470111 or servicedesk@ccare.nl


Bezoek door CCare aan uw kantoor tijdens de Corona crisis

Door de maatregelen die de overheid heeft genomen met betrekking tot het indammen van het Corona virus, dient CCare zich ook aan te passen aan deze richtlijnen. Dit kan inhouden dat wij alleen on site bezoeken uitvoeren als we dit remote niet kunnen oplossen.

Onze medewerkers zijn in staat remote het grootste deel van eventuele ICT-calamiteiten op te vangen. Indien door storing op locatie onderhoud ter plekke noodzakelijk is, voeren wij deze services gewoon uit met inachtneming van de geadviseerde veiligheidsmaatregelen (anderhalve meter afstand, geen direct contact, handen wassen).

Indien u door de huidige omstandigheden behoefte heeft aan meer thuiswerkplekken voor uw medewerkers, neem dan contact met ons op. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedereen door kan werken.

Indien u een acute vraag of storing heeft kunt u contact met ons opnemen via: +31 (0)75-7470111

Visits to your office by CCare during the Corona crisis

Due to government measures taken to contain the Corona virus, CCare has to adapt to these guidelines also. This may mean that we only perform on-site visits if we cannot solve this remote.

Our employees are able to remotely handle most of any IT calamities. If on-site maintenance is necessary due to malfunction, we simply carry out these services in accordance with the recommended safety measures (one and a half meters away, no direct contact, wash hands).

If you need more home workplaces for your employees due to the current circumstances, please contact us. We do everything we can to ensure that everyone can continue working.

If you have an acute question or malfunction, please contact us at: +31 (0) 75-7470111

Wij willen u helpen met het vergroten van uw IT horizon

CCare ICT ©  
TOP