REMOTE SUPPORT

Disclaimer

Disclaimer website, cookies, intellectuele eigendom en privacy ten behoeve van de website van CCare ICT B.V (verder te benoemen als CCare).

Toepasselijk verklaring gebruikersvoorwaarden website.

Op het gebruik van de website van CCare zijn de onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van CCare stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Disclaimer website

Deze website – waaronder de homepage en onderliggende pagina’s – is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en verstrekken. CCare is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op de website, noch voor het, ondanks zeer scherpe beveiligingsmaatregelen, bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende programmatuur, noch voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de website. Maken van fotokopieën, zeefdruk, of enige andere duplicaten van de CCare website of delen hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CCare. CCare heeft het recht om -de inhoud van- de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen. Aan deze website zijn – door middel van links – websites van anderen verbonden om aanvullende informatie te verstrekken. CCare is niet verantwoordelijk voor de op deze wijze met haar website verbonden websites. Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. CCare garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mailberichten of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mailberichten of andere elektronische berichten.

Cookies

CCare maakt gebruik van cookies ten einde de gegevens over uw bezoek van onze website te gebruiken. CCare kan deze gegevens gebruiken om uw identiteit te kunnen vaststellen en om uw verzoek aan deze website te vergemakkelijken. Indien u deze website bezoekt worden uw gegevens vastgelegd in een cookie. Het weigeren van (gebruik van) cookies kan tot het gevolg hebben dat de gebruikersvriendelijkheid van de website van CCare wordt verminderd of geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie; inlognaam en wachtwoord.

Privacy

CCare respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker eventueel per mail of per contactformulier aan CCare verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. De persoonsgegevens die door u aan CCare worden verstrekt via de website of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door CCare, neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31 (75) 657 0494 of via de e-mail abuse@ccare.nl.

Intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter en activiteiten

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enkele pagina op) de CCare website is toegestaan na schriftelijke toestemming van CCare. CCare zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar oordeel van CCare slecht verdraagt met de naam en reputatie van CCare, haar diensten, producten of de inhoud van deze website. Overige intellectuele eigendomsrechten, bevoegde rechter en alle activiteiten uitgevoerd en alle diensten die door CCare zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden, die voorzien in een beperking van de aansprakelijkheid. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel en zijn beschikbaar op onze website: http://www.ccare.nl/algemenevoorwaarden. Indien u niet in staat bent deze voorwaarden te raadplegen en/of op te slaan, kunt u een e-mailbericht sturen aan info@ccare.nl, waarna wij u de voorwaarden zullen toesturen.

Wij willen u helpen met het vergroten van uw IT horizon

CCare ICT ©  
TOP