REMOTE SUPPORT

Privacy Statement

Het Privacy Statement is een harde afspraak met onze klanten over hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy bewaren. In het privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet hoe CCare omgaat met uw persoonsgegevens.
U kunt hierin lezen welke gegevens wij van u verwerken en welke invloed u daar zelf op kunt uitoefenen.

Opgesteld Mei 2018
CCare ICT B.V. gevestigd aan, Lagedijk 3, 1541 KA Koog aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons privacy statement is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de producten en diensten die CCare ICT B.V. op de markt brengt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

CCare ICT BV (verder te benoemen als CCare) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam.
 • Inlognaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Bankrekeningnummer.
 • KVK nummer.
 • BTW nummer.
 • TCP/IP adressen.
 • Computersysteem gegevens, waaronder: computernaam, serienummers.
 • Domein namen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

CCare verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Wachtwoord.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

CCare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen, e-mailen of op locatie komen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Omdat U, Uw ICT dienstverlening aan ons uitbesteed en we daarvoor persoonsgegevens van U nodig hebben om deze ICT dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het verhelpen van ICT storingen.
 • CCare verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

CCare neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CCare) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

CCare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:

CCare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

CCare gebruikt cookies op de website voor verder informatie zie disclaimer.

Functionaris Gegevensbescherming:

Nils Hoorn is de functionaris voor de gegevensbescherming binnen CCare. Hij is te bereiken via telefoonnummer +3175 7470111 of nils@ccare.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CCare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar abuse@ccare.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek dit mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vijf werkdagen, op uw verzoek.

CCare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

CCare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via nils@ccare.nl

CCare beveiligd uw persoonsgegevens door gebruik te maken van virusscanner, firewall, malwarebeveiligingssoftware en multifactor authenticatie. Daarnaast hanteert het “need to know, need to have” principe voor de toegang tot persoonsgegevens.

Wij willen u helpen met het vergroten van uw IT horizon

CCare ICT ©  
TOP